Rare hair salon
Κυριαζή 6-8
Κηφισιά
Τηλ. 2106232112
mail: rare-hairsalon@mail.com